Časté dotazy klientů

 • Kdy mohu stavět rodinný dům na ohlášení a kdy potřebuji stavební povolení?

  Podle § 104 Zákona 183/2006 Sb. v platném znění je možné na základě ohlášení místně příslušnému stavebnímu úřadu realizovat stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Vlastní ohlášení má svoje zákonem daná pravidla, která jsme připraveni pro naše klienty zajistit v rámci inženýringu.

 • Co vše si mám představit pod pojmem inženýring?

  Inženýring, jinými slovy inženýrská činnost, je soubor administrativních činností, jejichž řádným provedením jsou pro naše klienty naplněny veškeré legislativní a zákonné požadavky, předcházející zahájení stavby a následně po dokončení. Jedná se zejména o zajištění všech požadovaných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, zajištění územního souhlasu a stavebního povolení. Po dokončení stavby je možné v rámci inženýringu zajistit také Souhlas s užíváním stavby, tak zvanou kolaudaci.

 • Co předchází zahájení stavby?

  Kromě inženýringu popsaného výše se administrativně jedná především o řádnou předvýrobní přípravu stavebního zhotovitele. To mimo jiné znamená důkladné prostudování projektové dokumentace, kontrolu výkazu výměr a jeho ocenění s následným předložením cenové nabídky investorovi. Po jejím projednání a podpisu smlouvy o dílo následuje precizování časového harmonogramu stavby a zajištění logistiky vlastní výstavby, to znamená objednávky materiálů včetně jejich dopravy a podobně. Po formálním předání a převzetí staveniště je obvykle vybudované zařízení staveniště zhotovitele stavby a jsou zahájené vlastní stavební a montážní práce.

 • Co předchází stavbě, když budu mít projektovou dokumentaci od svého projektanta?

  Jako stavební zhotovitel se v takovém případě potřebujeme podrobně seznámit s vaší projektovou dokumentací, případně s výkazem výměr a všemi položkami. Pokud takový výkaz výměr není spolu s projektovou dokumentací předložen, připravíme svůj vlastní a ten v jednotlivých položkách oceníme tak, aby mohla být klientovi předložena naše cenová nabídka na realizaci stavby.

 • Jaký je rozdíl mezi projektem pro stavební povolení a projektem pro realizaci stavby?

  Veškeré stupně dokumentace staveb se řídí Vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. Dokumentace pro stavební povolení, případně pro Ohlášení stavby, musí splňovat veškeré náležitosti potřebné pro to, aby byl stavební úřad schopen posoudit stavební záměr a vydat stavební povolení, v mnoha případech ve sloučeném řízení také s územním souhlasem. Projekt pro stavební povolení zpravidla neobsahuje a obsahovat ani nemusí specifické podrobnosti a detaily, které jsou potřebné pro vlastní realizaci stavby. Za tímto účelem je jako další stupeň zpracovaný projekt realizační – dokumentace pro provedení stavby, která oproti projektu pro stavební povolení naopak veškeré detaily, u složitějších konstrukcí mnohdy i v měřítku 1:1, obsahovat musí.

 • Nejčastější chyby při přípravě dokumentace

  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nemusí být zpracována v podrobnostech a detailech dostatečných pro výstavbu. Doporučujeme proto, aby byla vždy zpracována dokumentace pro provedení stavby (DPS) – tzv. realizační dokumentace a s ní spojený jednoznačný výkaz výměr (VV). Náklady spojené s DPS a VV je možné v rámci technického poradenství ze strany odborně zdatného TDI kompenzovat následně při pečlivé kontrole a optimalizaci cenové nabídky zhotovitele na provedení stavby / díla.

  Mezi další chyby v přípravě dokumentace lze řadit například neúplnost VV vztaženému ke konkrétní DPS, z toho potom v praxi při realizaci stavby plynou nároky na případně více a méně práce, což je náročné nejen administrativně, ale především to může mít nepříznivý vliv do celkového financování stavby. Důležitá je tedy kontrola VV podle investorem schválené DPS. Také v této oblasti je možné využívat technického poradenství v rámci služeb TDI.

 • Je rozpočet stavby pro stavební firmu závazný?

  Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Rozpočet je vždy součástí smlouvy o dílo a její některá ustanovení mohou rozpočet stavby ovlivnit. Jako příklad bychom mohli uvést rekonstrukce domů nebo stavebních objektů, při kterých ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitele nelze předem stanovit ani přesný rozsah nutných a souvisejících prací, tedy ani rozpočet nemůže být závazný. Naproti tomu u běžných novostaveb rodinných domů je obvyklé, že rozpočet závazný je do té míry, než se řeší a realizují například klientské změny, případně jiné více nebo méně práce.

 • Co jsou to vedlejší rozpočtové náklady?

  Vedlejší rozpočtové náklady, v rozpočtu obvykle označované jako VRN, jsou nedílnou součástí rozpočtu stavby a souhrnem všech nákladů souvisejících s řádnou realizací stavby. V praxi se jedná zejména o náklady na zařízení staveniště, jako je stavební kancelářská buňka pro stavbyvedoucího, buňka sloužící jako šatna dělníkům, dále skladovací buňka, mobilní WC včetně souvisejícího servisu, dočasné přípojky inženýrských sítí, řádné a zákonem stanovené oplocení staveniště a jeho označení. Dále do VRN patří veškeré mzdové a zákonné odvodové náklady spojené se stavbyvedoucím, případně mistrem, náklady na mimostaveništní dopravu materiálů a osob, náklady na ubytování osob, náklady za spotřebu elektrické energie, vody, za připojení k internetu a podobně, součástí bývá také koordinační přirážka zhotovitele stavby v případě řízení přímých dodávek investora. Vedlejší rozpočtové náklady jsou takové, které přímo ovlivňují řádný a bezproblémový průběh výstavby, ať již pro investora, ale také směrem k orgánům veřejné správy.

 • Jak řešíte případné klientské změny?

  V průběhu výstavby jsme připraveni řešit klientské změny, které se například týkají drobných dispozičních změn bez zásahu do nosných konstrukcí stavby, výběru povrchových materiálů, jako jsou keramické obklady a dlažby, podlahoviny, barevné odstíny maleb nebo tapety, dále změny týkající se výběru zařizovacích předmětů v rámci sanity, jako jsou umývadla, vany, sprchové kouty, vodovodní baterie a podobně. Termíny, do kdy může investor případné klientské změny uplatnit a požadovat jsou součástí smlouvy o dílo a časového harmonogramu stavby, finančně se následně tyto klientské změny řeší na základě cenových kalkulací v rámci změnových listů.

 • Jaký je rozdíl mezi hrubou stavbou a stavbou na klíč?

  V rámci nabídky našich činností je možné, aby si investor jako náš klient zadal realizaci buď hrubé stavby, rozšířené hrubé stavby nebo stavby tak zvaně na klíč. Rozdíly jsou na našich webových stránkách popsané v tabulce v sekci hrubá stavba.

 • Jak dlouho trvá příprava stavby a vlastní výstavba rodinného domu podle vašeho typového projektu?

  V takovém případě je součástí přípravy stavby kompletní inženýrská činnost spojená s vyřízením Územního souhlasu a Stavebního povolení, předložení konkrétní cenové nabídky a její projednání a uzavření Smlouvy o dílo. Tento proces podle velikosti a složitosti domu, respektive podmínek daných místem pro výstavbu, může trvat 3 až 5 měsíců, v případě stavby domu do 150 m2 celkové zastavěné plochy na Ohlášení Stavebnímu úřadu přibližně 1,5 až 2 měsíce. Vlastní výstavba rodinného domu je podle jeho velikosti, složitosti konstrukčního řešení a použitých materiálů v rozmezí přibližně 7 až 14 měsíců.

 • Je vhodné, aby hrubá stavba takzvaně „přezimovala“?

  U domů realizovaných tradičními technologiemi za použití zdicích materiálů, případně železobetonových konstrukcí, bývá takzvané „přemrznutí“ stavby považované za výhodu. Jednak tím dochází k částečnému dotvarování konstrukcí, a jednak stavba vlivem střídání teplot v zimním období snižuje přirozenou cestou vlhkost v konstrukcích. Nicméně současné moderní materiály a technologie umožňují plynulé provádění stavby bez výraznějšího zimního přerušení.

 • Stavíte také dřevostavby?

  V současné době se výstavbou dřevostaveb nezabýváme.

 • Provádíte finální terénní úpravy a případně zajišťujete také zahradnické úpravy?

  Ano, finální terénní úpravy provádíme a co se týká zahradnických úprav, spolupracujeme s několika renomovanými zahradními architekty a také firmami, které realizují kompletní zahrady na klíč dle přání klientů, respektive podle předem odsouhlaseného projektu a samostatného rozpočtu. Tyto firmy můžeme našim klientům na základě dlouholetých a ověřených zkušeností doporučit.

 • Součástí dokončené stavby je také kolaudační rozhodnutí?

  Kolaudační rozhodnutí nebo Souhlas s užíváním stavby není zpravidla součástí dokončené stavby realizované na základě Smlouvy o dílo se stavebním zhotovitelem. Kolaudace stavby však může být součástí inženýrské činnosti, kterou popisujeme u dotazu uvedeného výše.

 • Jaký je postup při rekonstrukci koupelny v bytě? Lze po dobu rekonstrukce byt užívat?

  Vzhledem k tomu, že s rekonstrukcí koupelny je spojena řada souvisejících stavebně technických zásahů a opatření, provádění bouracích, a tedy i částečně prašných a hlučných prací, obvykle doporučujeme klientům, aby byt po tuto dobu neužívali. Naší snahou je postupovat při rekonstrukci koupelny tak, aby lhůta provádění byla co nejkratší, to znamená, že z naší strany předchází pečlivá příprava, zejména ve včasném objednání všech materiálů a komponent, aby v den zahájení vlastních prací v bytě jsme měli vše skladem a dokázali jsme zajistit hladký průběh zakázky i po stránce logistiky.

 • Je na zateplení fasády lepší polystyren, nebo minerální vata?

  Vzhledem k faktu, že zateplení fasády domu patří k nákladnějším investicím, je vždy správné zabývat se otázkou poměru cena / výkon v kontextu dlouhodobého využívání domu k bydlení. Z našeho hlediska a zkušeností pro zateplení fasády kontaktním způsobem doporučujeme spíše minerální vatu pro její schopnost lépe odvádět případné vodní páry z konstrukcí. V každém případě doporučujeme, aby majitel nemovitosti pečlivě zvažoval zateplení domu jako celku, a nikoli pouze fasády. Doporučujeme také, aby tato problematika byla řešena v rámci projektové dokumentace revitalizace domu i s ohledem na současný stav konstrukcí, u fasády zejména statiku a vlhkost.

 • Doporučili byste spíše okna plastová, nebo dřevěná?

  Při současných technických a technologických možnostech renomovaných výrobců oken nebývá problém použít kvalitní okna plastová s izolačním dvojsklem nebo trojsklem pro standardní provedení rodinných domů, a to i nízkoenergetické, případně pasivní. Kvalitní plastová okna nevyžadují při normálním používání rozsáhlou údržbu po dobu jejich životnosti. Výběr dřevěných oken je spíše otázkou estetickou, nebo případně vynucenou z důvodu regulativů v místě stavby. Oproti oknům plastovým však dřevěná vyžadují pravidelnou údržbu, kterou je možné jejich životnost prodloužit.

 • Mohu v průběhu stavby změnit materiály finálních povrchů, jako dlažeb, obkladů nebo plovoucích podlah?

  Ano, tuto možnost máte v rámci klientských změn, které jsou blíže popsané v odpovědi na dotaz výše.

 • Jaký je rozdíl mezi plynovým kotlem a tepelným čerpadlem?

  Jedná se o dva zcela odlišné primární zdroje pro zajištění vytápění a ohřev teplé vody v domě. Zatímco kondenzační plynový kotel, spalující zemní plyn dodávaný distribučními společnostmi, doplněný případně o zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody je v současnosti považovaný za standardní zdroj, tepelná čerpadla ve svém provedení vzduch/voda, země/voda a vzduch/vzduch jsou stále rozšířenější alternativou, a to nejen tam, kde není plynofikace území. Pokud pomineme rozdíly technické, považujeme za zásadní rozdíly na počátku v pořizovacích nákladech, ale také v průběhu užívání zařízení v nákladech provozních. Pořízení tepelného čerpadla je sice nákladově o cca 100 % vyšší než u kondenzačního plynového kotle, naproti tomu provozní náklady při využití snížené sazby za elektrickou energii jsou až o 50 % nižší. Návratnost investice do tepelného čerpadla se počítá v průměru za 3 až 5 roků. V případě splnění všech stanovených podmínek je v současné době možné na pořízení tepelného čerpadla i plynového kotle získat dotaci z programu Kotlíkové dotace.

 • Jste registrovaní v programu Nová zelená úsporám?

  Ano, naše společnost je registrovaná v Seznamu odborných dodavatelů programu Nová zelená úsporám.

 • Rozhoduji se mezi pálenou střešní krytinou a plechovou krytinou na rodinném domě. Jakou byste doporučili?

  Naše doporučení pro vás by se odvíjelo od konkrétní situace na vašem rodinném domě. Rozhodujícími aspekty kromě estetické stránky jsou především technické možnosti konstrukce krovu, její stav, sklon a také případné stávající nebo budoucí využití půdního prostoru nebo podkroví. Svoji roli hraje také způsob zateplení střechy a další souvislosti. Pro konkrétní doporučení jsme schopni vám nabídnout možnost technického posouzení současného stavu střešní konstrukce a na základě toho potom také výběr optimální krytiny.

Komplexní renovace bytu

Rekonstrukce mezonetového bytu na Praze 4 v Krči byla provedena další ze zakázek komplexní realizace renovace a dispozičního uspořádání celého bytu do nového stylu.

zobrazit více...

Rekonstrukce RD s dotací

Komplexní rekonstrukce rodinného domu u Olomouce, obec Nasobůrky. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je zcela vybydlený a je určen k totální rekonstrukci.

zobrazit více...

Rodina Comfort Group

V roce 2016 se společnost Comfort space, a.s. spustila novou divizi stavební výroby pod označením COMFORT BUILDINGS

zobrazit více...

VŠECHNY NOVINKY >>

Máte zájem o naše služby a chcete navrhnout ideální řešení pro Vás?

ZASLAT POPTÁVKU