Rodinný dům EBEN
Rodinný dům EBEN
Rodinný dům EBEN
Rodinný dům EBEN
Rodinný dům EBEN
Rodinný dům EBEN
 
   

Rodinný dům EBEN 125

16,3 x 13,15 m
rozměry domu

4 + kk
velikost domu

NE
garáž v domě

1NP
podlažnost domu

Zastavěná plocha 149 m2
Podlahová plocha 125 m2
Kompletní stavba na klíč již od 3 162 000,- Kč
Splátka na hypotéční úvěr 13 800,- Kč
Výše hypotéky do 4 000 000,- Kč
Délka splácení 30 let
Výše půjčky od banky 3 500 000,- Kč
Délka fixace 10 let
Odeslat poptávku k domu

Virtuální prohlídka

Dispozice objektu a stavební řešení

Rodinný dům EBEN je jednopodlažní rodinný dům dispozičně rozčleněn na čtyři obytné místnosti s kuchyňským koutem o celkové vnitřní podlahové ploše 125 m2. Zastavěná plocha objektu 149 m2. Tento dům nabízí pohodlné bydlení pro rodinu s dětmi. Svým provedením se hodí do nízké zástavby s rovinatým až mírně svažitým terénem.

Materiálově je objekt řešen jako zděný z vápenopískových nebo plynosilikátových cihel s kontaktním zateplovacím systémem na energetickou náročnost budovy B. Celý dům je zastřešen sedlovou střechou. Rodinný dům EBEN je možné využívat po menších změnách jako bezbariérový.

Dále je možné dům částečně nebo úplně podsklepit, navrhnout garážové stání a využít terasu jako zimní zahradu. V rámci vnitřních dispozic je možné zapracovat úpravy členění v rámci klientský změn.

V uvedené ceně není uvedena cena základové desky se založením na pozemku z důvodu, že každý pozemek je z geologického hlediska jiný a je zde i mnoho variant osazení domu do terénu. Tyto ceny jsou vždy předmětem nabídky při projednávání konkrétní situace pozemku.

Detailní technické parametry rodinného domu

Konstrukce Materiál V ceně
Podlahy Samonivelační beton + EPS 100S o síle 10 cm
Nosné stěny obálky budovy Vápenopískové nebo plynosilikátové zdící prvky
Vyzdívka interiérové příčky Vápenopískové nebo plynosilikátové zdící prvky
Strop 1NP SDK záklop na zavěšené konstrukci s minerální vatou
Střecha Vazníky, parozábrana, betonová krytina
Okna a dveře Plastová okna dvojsklo s 1,1 Uw, platové dveře 1,4 Uw
Zateplení obálky budovy Fasádní polystyren EPS 70F o síle 16 cm (konečné probarvení fasády na přání investora)
Zateplení stropu Minerální vata o síle 28 cm
Povrchové úpravy Dokončovací práce na interiérovových omítkách a fasádě
Rozvody topení Kompletní rozvody v rámci jednoho okruhu s radiátory pro každou jednotlivou místnost
Sanita a rozvody Kompletní rozvody vody, odpadu, příprava na pračku,myčku, vybavení wc a koupelny
Kotelna Elektrický kotel 12 - 24 kW
Akumulace teplé vody Akumulační nádoba na 160 litrů
Elektro Kompletní rozvody včetně zapojení do rozvodné skříně
Interiérové dveře Osazení interiérových dvěří a obložek
Exteriérové úpravy Okapové chodníky kolem domu
Okapy Osazení okapů a svodů
Hromosvod Osazení a uzemnění hromosvodu
Revize Rozvaděče, kotle, boilery, hromosvod a tlakové zkoušky kanalizace, topení a vody
Dokumentace Projektová dokumentace pro stavební povolení
Inženýring Ohlášení stavby a zajištění vyřízení stavební ohlášky či povolení stavby
     
Cena dokončené stavby Energetická náročnost budovy do kategorie B 3 162 000,- Kč

Uvedená cena je bez DPH 15% při dodání stavby ve stavu na klíč s nutností přesné definice koncových prvků pro sanitu, podlahy a obklady. Na základě výběru vhodných koncových prvků a povrchových úprav je cena upřesněna konkrétní cenovou nabídkou.

Další služby, podpora, termíny

V rámci uvedené stavební nabídky je v ceně výstavby projektová dokumentace a vyřízení stavebního povolení či ohlášky v ceně dodávky dokončené stavby. Součástí takto dodávaných služeb je i příprava dokumentace ke kolaudaci a předání domu do užívání zákazníka ve stavu, který je sjednán smlouvou o dílo. V případě potřeby řešení finančního servisu a dojednání podmínek s bankou je společnost připravena předat bance veškeré požadované podklady projektu včetně detailního položkového rozpočtu stavby. V rámci uvedeného domu je možné dodat takto připravený projekt domu s komplexním zajištěním výstavby do 7 měsíců od převzetí staveniště od investora.

POHLEDOVÉ SITUACE

Rodinný dům 125-EBEN - pohledová situace 1 Rodinný dům 125-EBEN - pohledová situace 2 Rodinný dům 125-EBEN - pohledová situace 3 Rodinný dům 125-EBEN - pohledová situace 4

Řez budovy

Rodinný dům 125-EBEN - půdorys 1NP

 

Partneři

 • Image 1
 • Image 2
 • Image 3
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 6
 • Image 7
 • Image 8
 • Image 9
 • Image 10
 • Image 11
 • Image 12
 • Image 13
 • Image 14
 • Image 15
 • Image 16
 • Image 17

Průběh výstavby domu

1.    Poptávka po řešení výstavby

Na základě prvotní nabídky prostřednictvím obchodních partnerů a internetových stránek dodavatele klient vyplní a odešle poptávkový formulář, či sdělí obchodnímu partnerovi své požadavky na výstavbu, cenovou nabídku a informace ve vztahu k vybranému typovému domu. Na základě takto odeslané poptávky bude klient kontaktován zástupci společnosti ke sjednání dalších doplňujících informací a následné osobní schůzce.

2.    Osobní schůzka s manažerem stavební přípravy

V rámci osobního setkání s manažerem pro přípravu stavebních činností a dodávek je klient obeznámen s celkovým průběhem přípravy všech jednotlivých stavebních dodávek, technologickým řešením ve vztahu ke kvalitě a zárukám za výstavbu, energetické třídě, dotační podpoře na objekty realizované v pasivním standardu.

3.    Bezplatná cenová nabídka na výstavbu domu

V rámci cenové nabídky je zohledněno vše, co je předmětem poptávky klienta po realizaci výstavby a v jakém stupni výstavby si přeje případně zakázku realizovat. Jestliže jsou dodavateli stavby známé i parametry pozemku, způsob osazení objektu na pozemek a připojení k inženýrským sítím, je toto předmětem cenové nabídky v daný moment.

4.    Uzavření rámcové dohody o zájmu klienta o výstavbu domu

K předložené rámcové cenové nabídce klient vyjadřuje k nabídce svůj postoj zájmu o spolupráci a budoucímu stavu realizace domu. Pro tento účel je uzavřena s klientem dohoda o projeveném zájmu k realizaci výstavby domu a uzavření smlouvy o dílo, která je klientovi předána k prostudování před samotným podpisem projeveného zájmu o výstavbu.

5.    Zajištění informací vůči stavebnímu pozemku a úřadu

Na základě uzavřeného dokumentu o zájem o spolupráci dodavatel prověří stav pozemku, na který bude objekt rodinného domu stavěn, prověří územní plán a požadavky místně příslušného stavebního úřadu k projektu domu, který klient požaduje realizovat. Na základě takto získaných informací posléze dodavatel připravuje případné úpravy projektu vzhledem k požadavků na technickou připravenost projektové dokumentace a zajištění ohlášení stavby či stavební povolení.

6.    Financování výstavby a finanční připravenost investora

Klient v průběhu realizace přípravných prací řeší finanční připravenost na realizaci výstavby rodinného domu. V případě požadavku je klientovi zajištěn odborný poradce z oblasti finančních služeb, který poskytne klientovi dostatečné informace k zajištění finančních prostředků pro budoucí výstavbu. Předpokladem úspěšného vyřízení finančních služeb je, že klient není v insolvenci či evidenci dlužníků.

7.    Technická specifikace a požadavky na stavbu

V rámci technické přípravy stavby s klientem se řeší detaily mající vliv na budoucí užívání stavby. V rámci typových projektů je technická připravenost v projektech již zafixována konkrétním řešením ve vztahu k prezentované cenové nabídce výstavby domu. V rámci individuální klientských požadavků a projektů, které nejsou zafixovány je možné řešit jakékoliv technologické změny a požadavky, které jsou s klientem projednány a oceněny v rámci konečného rozpočtu stavby.

8.    Projektová dokumentace a klientské změny

V rámci všech zajištěných informací od stavebního úřadu včetně informací od klienta dojde k zpracování projektové dokumentace nebo její úpravy do podoby požadavků územního plánu z typového řešení rodinného domu. Na základě takto připraveného projektu je konkretizováno mnoho detailů, které si klient stanoví v rámci stupně dokončení výstavby.

9.    Upřesnění cenové nabídky a zohlednění termínu výstavby

Cenová nabídka se zpracovává po samotném dokončení všech projektových úprav jako konečná cena stavebních prací a prvků ze kterých se stavba bude realizovat. Tato cenová nabídka je posléze součástí smlouvy a je brána za konečnou a nepřekročitelnou cenu.

10.    Smlouva o dílo včetně harmonogramu

Na základě všech dokončených projektových příprav, rozpočtu a harmonogramu dochází k uzavření smlouvy o výstavbě domu, se kterou se klient seznámil již v době uzavření rámcové dohody zájmu o výstavbu domu. Samotný proces uzavření smlouvy se tak zjednodušuje na přistoupení obou stran k jejímu podpisu.

11.    Vyřízení stavebního povolení či ohlášky stavby

Poté co je uzavřena smlouva, dodavatel na základě plné moci zajistí pro realizaci výstavby stavební povolení či ohlášku pro započetí výstavby domu.

12.    Výstavba domu

Realizace výstavby probíhá dle předem odsouhlaseného harmonogramu prací se stanovením termínů pro kontrolní dny na stavbě s investorem a případně technickým dozorem. Samotná realizace je časově na 6 – 10 měsíců výstavby podle stupně dokončení stavby a podle velikosti objektu.

13.    Dokončení stavby a příprava podkladů pro kolaudaci

Po dokončení stavby a finanční vypořádání všech závazků ze strany klienta dochází k přípravě objektu na kolaudaci. V rámci této přípravy se připraví stavební deník, fotodokumentace z průběhu výstavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby včetně průkazu energetické náročnosti budovy.

14.    Předání stavby a dokončení zakázky

V rámci všech dokončeních stavebních prací a podkladů ke kolaudaci objektu dochází k celkovému předání stavby a dokumentace k rukám klienta. Na veškerou výstavbu má klient záruku po dobu 2 let s prodloužením záruky na nosné konstrukce a stavební prvky obálky budovy na 5 let.
 

Porovnání stavebních dokončení

Popis úkonů v rámci stavby Hrubá stavba Rozšířená hrubá stavba Kompletní stavba na klíč
Zemní práce
Betonáž základových pasů a založení základové desky
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu
Rozvody kanalizace, vody, elektro přívodů v základové desce
Přípojky na inženýrské sítě (bez revizních šachet)
Výstavba nosných konstrukcí
Stropní konstrukce
Delicí příčky nenosné
Schodiště (betonové prefabrikované)
Kompletní střešní konstrukce s krytinou
Výstavba komínu
Osazení otvorů okny a dveřmi v obvodových stěnách
Kompletní vnitřní omítky stěn
Sádrokartonové konstrukce - stropy, stěny
Zateplení podlah
Betonáž podlah s ocelovou výstuží
Zateplení střešní konstrukce a stropů
Zateplení obvodových konstrukcí fasády
Konečné povrchové probavení fasády 1,5 mm
Osazení parapetů vnějších a vnitřních
Osazení okapů a svodů
Připojení hromosvodu
Osazení technologiemi na topení a teplou vodu
Rozvody pro zapojení topení bez kompletace koncových prvků
Rozvody sanity a teplé vody bez kompletace koncových prvků
Rozvody elektro slabo/silnoproud
Rozvodná skříň
Osazení interiérových dveří a obložek
Dlažba před domem *
Okapové chodníky kolem domu
Krytiny na podlahách
Keramická dlažba a obklady koupelny
Sanitární vybavení koupelny a WC - kompletace
Osazení topných těles a zapojení - kompletace
Osazení osvětlení včetně zapojení - kompletace
Seřízení oken a dveří
Revize technologie na topení a teplou vodu
Revize plyn
Revize elektro
Revize komínu a spalinové cesty
Revize hromosvod
Malby stěn a stropů

* Tyto položky nejsou součástí rozpočtové ceny realizace domu a jsou kalkulovány na základě přesného zadání dle velikosti pozemku a typu konstrukčního řešení včetně materiálové skladby.

Poptat stavbu domu:

Jméno:

Email:*

Telefon:*

Poznámka:

Zajímám se o: